முன்னெடுப்புக்கள்

எண்ணிமத் தமிழியல் ஆய்வுகளையும் சேகரங்களையும் முன்னேற்றும் கூட்டுச் செயற்பாடுகளை ரொறன்ரோ பல்கலைக்கழக ஸ்காபரோ நூலகம் வரவேற்கிறது.  திறந்த முறையில் தமிழ் ஆய்வுகளையும் வளங்களையும் முன்னேற்றும், பலகலைக்கழக நூலகத்துக்கு வெளியே இயங்கும் முன்னெடுப்புக்களை காட்சிப்படுத்தவும் விழைகிறோம்.  நூலகத்துடன் இணைந்து செயற்பட, அல்லது உங்கள் முன்னெடுப்பை அறிமுகப்படுத்த விரும்பினால், அது தொடர்பாக உரையாட பின்வரும் மின்னன்ஞ்சல் ஊடாக எம்மைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்: dsu.utsc@utoronto.ca